top of page

BETSI - Så mår våra småhus

Redovisning av regeringsuppdrag beträffande

byggnaders tekniska utformning m.m.


Samhällsmål för fukt, mögel och andra faktorer är viktiga för att nå en

god inomhusmiljö. Aktuella underlagsdata har dock tidigare saknats för

att kunna formulera relevanta mål. Därför fick Boverket regeringens uppdrag

att genomföra en undersökning av hur det står till med det svenska

byggnadsbeståndet, och bedöma åtgärder och kostnader för eventuella

skador och brister.

Rapporten innehåller förslag till nya mål för fukt, mögel och

inomhusbuller, liksom en utvärdering av befintliga mål för radon och

ventilation. Boverket redovisar data för bebyggelsens energianvändning

samt beskriver omfattningen av skador på byggnaderna. Det finns också

två beskrivande avsnitt om bebyggelsen som helhet och om boendes syn

på sin bostad och sin hälsa. Vissa jämförelser görs i dessa beskrivande

avsnitt med resultat från äldre studier. Samband mellan brister i

inomhusmiljön som har observerats vid besiktningar och mätningar och

enkätsvar från boende i besiktigade småhus och lägenheter diskuteras.

Betsi - BBR så mår våra hus
.pdf
Ladda ner PDF • 2.72MB

Comments


bottom of page