top of page

Radon - Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Om du röker eller tidigare har rökt är riskerna med radon större än för den som inte rökt.


StrålskyddsmyndighetenBakgrund

Den 1 juni 2018 trädde strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ikraft. Bestämmelserna i lagen och förordningen reglerar bland annat vad som gäller för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde.


Syfte

Denna handbok riktar sig till kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt verksamhetsutövare som bedriver verksamheter som omfattas av kommunernas tillsyn. Handboken syftar till att ge stöd kring bestämmelsernas tillämpning. Handboken ersätter inte kraven i strålskyddslagen och strålskyddsförordningen. Det kan finnas alternativa sätt att uppnå bestämmelserna som inte tas upp här. Om rättspraxis visar en annan tolkning av bestämmelserna kommer även handboken att uppdateras för att tydliggöra Strålsäkerhetsmyndighetens syn.

Yorumlar


bottom of page