top of page

Värmlandsstudien -fuktskador och hälsaEn mängd epidemiologiska studier har visat att fuktskador i bostaden eller på

arbetsplatsen ökar risken för olika typer av hälsobesvär, t.ex. astmatiska och

allergiska besvär. Exakt vad som emitteras och orsakar dessa symptom i

fuktskadade byggnader är inte känt, men både kemiska och mikrobiologiska

agens är misstänkta. Vidare finns behov av bättre metoder för att identifiera

hälsorelevanta fuktproblem i byggnader.

År 2000 startade den epidemiologiska studien Bostad-Barn-Hälsa, (Dampness

in Buildings and Health, DBH). I den första fasen genomfördes en enkätundersökning där hälsa och bostadsmiljö kartlades för alla barn mellan ett och sex år i Värmland, (n=14 077). I den andra fasen fördjupades

undersökningarna i en fall-kontroll studie där 198 barn med allergiska besvär

och 202 friska kontroller ingick. Barnen läkarundersöktes och tekniska

mätningar och besiktningar genomfördes i deras bostäder.

Resultat från fall-kontroll studien visade att i hus där inspektörerna

observerade en mögellukt i golvvinkeln i något rum, var risken för astma och

allergiska besvär hos barnen större. Ju starkare lukt desto större risk för besvär

av typen rinit och eksem. Mögellukt i golvvinkeln kan vara ett tecken på en

fukt- och mögelskada inuti konstruktionen, t.ex. i grunden eller i ytterväggen.

Hus byggda mellan 1960-1983, småhus med betongplatta på mark samt hus

med frånluftssystem hade i högre grad mögellukt i golvvinkeln än andra.

Andra fuktindikationer som observerades av inspektörerna var inte associerade

till hälsobesvär hos barnen.

Mer än 80 % av småhusen och runt 60 % av lägenheterna i flerbostadshusen

hade en lägre ventilationsgrad än vad som föreskrivs i den svenska

byggnormen. Vidare visade det sig att barn med besvär hade lägre ventilation

hemma än friska barn. För att validera enkäten jämfördes föräldrarnas enkätsvar med observationer från besiktningen. Det var mycket god överensstämmelse för olika byggnadstekniska parametrar som exempelvis typ av hus eller typ av grundläggning, och relativt god för typ av ventilationssystem och golvmaterial. Däremot stämde föräldrarnas rapportering av olika typer av fuktindikationer och

mögellukt dåligt överens med inspektörernas uppfattning.

Slutligen visades att daghemsvistelse innebär en ökad risk för luftvägsinfektioner,

vilket var väntat, men även att risken för astmatiska och allergiska

symptom var större.


Sammanfattningsvis visade undersökningarna att fuktskador i byggnaden är en

riskfaktor för hälsobesvär såsom astma och allergi bland barn.

Fuktindikationer som rapporterades av föräldrarna var i större utsträckning

associerade till astma och allergiska besvär hos barnen, jämfört med de

observationer som gjordes vid besiktningen.Varmlandsstudien
.pdf
Ladda ner PDF • 4.79MB

Comments


bottom of page