top of page

Fuktsäkerhetsprojektering och samlade byggregler för krypgrund

Fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg för krypgrund, (PDF) Utförs av fuktsakkunning om krypgrunden ej är typgodkänd. Här är alla byggregler för krypgrunden samlade.  (Illustrerade med en typgodkänd undertrycksatt krypgrund men gäller för alla krypgrundstyper). Boverkets Byggregler gällande BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt gäller alla entreprenadformer, oavsett tillfälliga eller permanenta bygglov.

Verifierat av Lars Olsson, RISE Research Institutes of Sweden

1-fukttillstånd.jpg

1. Uppfylls BBR-krav på kritiskt fukttillstånd (75 % RF)? Finns fuktberäkning/fuktmätning?

Kapitel 6:51 Allmänt    
”Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.”

Kapitel 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd
Krav: Högsta tillåtna fukttillstånd får inte överskridas. Kravet är 75 % RF, inklusive osäkerheter, om det saknas dokumentation om denna egenskap.

 

Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet 
Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.”

Kapitel 2:32 Verifiering     
Krav: ”verifiering”. 
Allmänt råd: ”Vid beräkning, provning och mätning bör metodens osäkerhet beaktas.”

 

Kapitel 2:321 Verifiering i färdig byggnad
Allmänt råd: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

 

Kapitel 2:322 Verifiering under projektering och utförande
Allmänt råd: ”Resultatet av de verifieringar som görs under utförandeskedet bör dokumenteras….”
 

2. isolering-grunytterbalk.jpg

2. Finns köldbryggebrytare mellan ytterbalk och husets anslutande bjälklag?

Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet

Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas
påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.”
 

Allmänt råd: ”I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå.”

3-fuktspärr-mark.jpg

3. Finns fuktspärr och köldbryggebrytare mellan alla betongbalkar och marken?

Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet
Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.”
 

Allmänt råd: ”I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå.”

4-spärrskikt.jpg

4. Finns ett tätt spärrskikt som omfattar hela grunden? Finns ett skyddande skikt på grundens tätskikt som motverkar punktering?

Kapitel 6:23 Radon i inomhusluften
Allmänt råd: ”Åtgärder för att begränsa inläckage av markradon bör utföras. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en sådan åtgärd.
Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt mot marken.”
 

Kapitel 6:531 Lufttäthet
Allmänt råd: ”Lufttätheten kan påverka fukttillståndet….”
 

Kapitel 2:32 Verifiering
Krav: ”verifiering”,
 

Kapitel 2:321 Verifiering i färdig byggnad
Allmänt råd: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

5-luftflöde-nedåt.jpg

5. Finns en fläkt som vänder luftflödet ned till grunden, samt är tryckskillnaden uppmätt?

Kapitel 6:24 Mikroorganismer
Krav: ”Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår.”

Kapitel 2:32 Verifiering
Krav: ”verifiering”

2:321 Verifiering i färdig byggnad
Allmänt råd: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

6. skydd-byggtid.jpg

6. Är grunden skyddad mot smuts och fukt under byggtiden?

Kapitel 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd
Krav: ”Vid bestämning av kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet eller produkten.”

Kapitel 6:51 Allmänt
Allmänt råd: ”Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras.”

7-avfuktare.jpg

7. Om avfuktare finns, är det en fast installation, deklarerad i energiberäkningen/ -deklarationen?

Kapitel 9 Energihushållning
Byggnadens fastighetsenergi (Ef) är den del av byggnadens energianvändning som är relaterad till byggnadens behov där den energikrävande apparaten finns inom, under eller anbringad på utsidan av byggnaden.”

Kapitel 9:2 Bostäder och lokaler
I högsta tillåtna primärenergital ingår Byggnadens fastighetsenergi (Ef).

8-grundmur.jpg

8. Är grundmuren uppförd så att den motstår vatten och slagregn?

Kapitel 6:53 Fuktsäkerhet

Krav: ”Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.”
 

Allmänt råd: ”I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå.”

9-dränering.jpg

9. Är grunden placerad så ytvatten och markvatten inte leds in och klarar en översvämning?

6:532 Mark och byggnadsdelar, 6:5321 Markavvattning
Krav: ”För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken invid denna ges
en lutning för avrinning av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och
avledning av dagvattnet, såvida byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck.”

6:5322 Dränering
Allmänt råd: ”För byggnader som inte är utformade för att klara vattentryck bör dränerande skikt invid och under byggnader samt kring dräneringsledningar vara så genomsläppliga att tillförda vattenmängder kan samlas upp och avledas till dräneringsledningar eller motsvarande.”

10-kontroller-1.jpg

10. Har grunden funktionskontrollerats, mätningar godtagits & dokumenterats?

(Egenkontroll, tryckmätning, fuktmätning / beräkning, lufttäthet i grund/golvbjälklag)

Kapitel 6:51 Allmänt
Allmänt råd: ”Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras.” ”Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras.”

Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras.

Kapitel 2:32 Verifiering
Krav: ”verifiering”. Funktionskraven ska visas med en verifiering.
Allmänt råd: ”Vid beräkning, provning och mätning bör metodens osäkerhet beaktas.”

Kapitel 2:321 Verifiering i färdig byggnad
Allmänt råd: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

Kapitel 2:322 Verifiering under projektering och utförande
Allmänt råd: ”Resultatet av de verifieringar som görs under utförandeskedet bör dokumenteras….”

bottom of page