top of page

Grunden ska skydda hus från skador och människors hälsa

Grunden ska skydda huset från skador och boende från hälsorisker. Förorenad luft från mark och grundutrymme får inte nå upp i inomhusmiljön (BBR 6:2 Luft), samt mögel få inte bildas under huset av luftfuktighet över 75 % RF (BBR 6:5 Fukt).

I marken finns radon, lukt, mikroorganismer & bakterier

Detta blandas med luften i olika omfattning under huset, "förorenad luft". Varje individ är olika, och påverkas olika över tid. Exempel på hälsorisker är allergi och trötthet. Läs om mögel 

mould.jpg

Luftfuktighet över 75 % RF i grunden är katalysator för mögelpåväxt

I en riskkonstruktion kan luftfuktigheten i grunden vara upp till 100 % RF. 75 % av det mögel som då kan bildas syns inte med blotta ögat.

En fuktsäkerhetsprojektering eller en typgodkänd krypgrund visar dig att kravet på max 75% RF (BBR) uppfylls. 

grund-uteluftsventillerad.jpg

Husets ventillation och termiska drivkrafter vill suga upp luft i huset

På bilden ser du en uteluftsventillerad krypgrund, en känd riskkonstruktion. När husets ventillation sätts på skapas ett undertryck som driver förorenad luft från marken upp i huset i olika omfattning. En tät och undertrycksatt krypgrund vänder istället luftflödet nedåt. 

luftflöde-final.jpg

Genomföringar och skarvar gör de flesta golvbjälklag otäta

Text...

Folder-fuktsäkerhetsprojektering-köldbry

Kondensen är boven när marken är fuktig & kallare än grundutrymmet

Husgrunden är länken mellan den kalla marken och det varma huset. Ställs betongbalkar på den kalla marken bildas kondens och fukt sugs upp till grundutrymmet.

Ångspärr.jpg

Placeras spärrskiktet fel kan det istället skapa fukt

Placeras spärrskiktet, plastfolien, direkt på marken

eller under isoleringsskiktet, bildas kondensen ovan spärrskiket och ger en motsatt oönskad effekt.

Typgodkänd krypgrund inkluderar fuktsäkerhetsprojektering

Typgodkänning innebär att grundens konstruktion är testad oav oberoende 3:e part för att klara Boverkets egenskapskrav BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt.

Undertrycksatt krypgrund
4-spärrskikt.jpg

Krypgrunden är tät och testad med tryckmätning

Tät innebär att grunden är försluten i sin helhet och runt alla skarvar. För att kontrollera täthet görs en tryckmätning, med ett protokoll som läggs till dina bygghandlingar. 

Rod_Isolering.jpg

Isoleringens placering och storlek gör grundutrymmet varmt och torrt

Isoleringen gör att grundutrymmet blir varmt och torrt utan större svängningar. På så sätt klarar krypgrunden egenskapskrav gällande luftfuktighet på 75% RF, samt påverkar värmen på golvet.

grund-undertrycksatt.jpg

Undertrycksatt betyder att luftflödet vänds nedåt, från huset till grunden

Att grunden är tät är en förutsättning för att kunna skapa ett undertryck i grundutrymmet. En kanalfläkt mäts in så att luften stiger sakta nedåt, och stoppar förorenad luft från att nå upp i inomhusmiljön.  

köldbryygga-krypgrund.jpg

Konstruktionen saknar köldbryggor mot marken

Isoleringen mellan den kalla och fuktiga marken och betongelementen är viktig. Genom att bygga bort köldbryggor försvinner förutsättningen för att kondens bildas i grundutrymmet.

egenkontroll.jpg

Fuktsäkerhetsprojektering, tryckmätningsprotokoll och egenkontroll ingår alltid

En typgodkänd krypgrund kontrollerad av oberoende 3:e part. Alll dokumentation är färdigställd för bygghandlingar och granskning. 

bottom of page