top of page

Swesiaq - Angående mögel och mikroorganismer kopplat till hälsobesvär i innemiljöMögel är ett laddat begrepp och ibland hävdas det att mögel är ofarligt med hänvisning till att mögelsvampar bryter ned växtmaterial i skog och natur, att vi äter mögelost och att vi i industrin kan utnyttja mögelsvampar för produktion av olika ämnen som vi behöver. Det finns uppskattningsvis 300 000 arter av mögel och att dra alla över en kam är att missta sig. När vi använder begreppet fukt och mögel inom innemiljöområdet hänvisar vi inte till mögel som grupp (alla 300 000 arter). Vi hänvisar inte heller till den normalflora som vi inandas dagligen och som naturligt fluktuerar i sin sammansättning över året.


Vi hänvisar till påväxt av mikroorganismer som är ett resultat av en fukt-/vattenskada i en byggnad. Skillnaden är enorm. Alla 300 000 arter är inte relevanta i skadad innemiljö, utan snarare ett femtiotal. Vi använder dessa enbart för att karaktärisera skador på byggnader i dagsläget och kopplar det inte till en mätning av hälsoproblem. Detta för att det inte går att mäta mikrober kopplat till ohälsa i enskilda fall. Mer finns att läsa i SWESIAQs råd för bestämning av mikroorganismer.


Det är dock en missuppfattning att mögel och mikroorganismer inte går att koppla till hälsobesvär i innemiljö. Även om det inte går att koppla enskilda mikrobiella ämnen till hälsobesvär i byggnader med fuktproblem, finns gott om bevis för att exponering för fukt och mikroorganismer (som går hand i hand) innebär en ökad risk för ohälsa, både för de typiska symptom som ibland kallas ”sjuka-hus-syndrom” eller som man hellre ska uttrycka det, ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, men också ökade problem med astma, allergier och eksem.


Dessa slutsatser går att läsa i olika meta-analyser, vilka fastställer statistiska samband på gruppnivå och ligger till grund för bl a WHO:s riktlinjer. Dessa riktlinjer, WHO guidelines Dampness and mold, som sammanfattade

kunskapsläget 2009 kan man säga utgör konsensus. Dock har även efter 2009 många forskningsartiklar publicerats (se exempel i listan nedan) som ytterligare befäster sambandet mellan fukt/ mögel och ohälsa.


Olika människor kan reagera på en skadad innemiljö på olika sätt. En del reagerar och en del inte alls. När det gäller ohälsa på individnivå kan vi bara hänvisa till medicinsk expertis t.ex. är läkare inom Arbets- och miljömedicin kunniga inom det här området.

Comments


bottom of page