top of page

Fuktgranskning (RISE): Krypgrund med betongbalk och grundsula

Riskkonstruktion: Vår bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28

Rättsligt vägledande RISE rapport – Lars Olsson / RISE 2019
Vår bedömning är att rubricerad konstruktionslösning inte uppfyller BBR 28. Motivet är dels att träbjälklag och träsyll kommer med största sannolikt att överskrida högsta tillåtna fukttill-stånd, dels att luft med föroreningar i form av mögellukt och radon från marken kan tränga in i utrymmet och vidare upp till innemiljö via diffusa otätheter i träbjälklaget och påverka inne-miljön negativt. Dessutom kan mikrobiologisk påväxt ske i smuts och damm på ovansidan av plastfolien eftersom den återkommande kommer att bli utsatt för hög fuktighet och kondens. Det finns också en risk för att bärande konstruktionsdelar riskerar att angripas av röta. Ef-tersom kryputrymmet inte är undertrycksatt gentemot inomhus kan föroreningar komma upp från kryprummet vilket också innebär att SKLs krav inte uppfylls.

9P06890E-Fuktgranskning-av-isolerad-kryp
.
Ladda ner • 284KB

Komentarze


bottom of page